Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Ekspresja kinazy białkowej 4 podobnej do polo odzwierciedla inwazję naczyń limfatycznych, wyższy stopień zaawansowania położniczego/ginekologicznego i krótsze przeżycie u pacjentek z rakiem endometrium poddawanych resekcji chirurgicznej |  BMC Zdrowie Kobiet

Ekspresja kinazy białkowej 4 podobnej do polo odzwierciedla inwazję naczyń limfatycznych, wyższy stopień zaawansowania położniczego/ginekologicznego i krótsze przeżycie u pacjentek z rakiem endometrium poddawanych resekcji chirurgicznej | BMC Zdrowie Kobiet

Objawy kliniczne

Średni wiek pacjentów EC poddanych resekcji chirurgicznej wynosił 60,1±9,0 lat. Było 29 (20,4%) pacjentek przed menopauzą i 113 (79,6%) pacjentek po menopauzie. W sumie u 96 (67,6%), 15 (10,6%), 19 (13,4%) i 12 (8,5%) pacjentek występował rak endometrium G1/G2, rak endometrium G3, surowiczy rak endometrium i surowiczy rak endometrium. odpowiednio. . Było 55 (38,7%) pacjentek z ≥50% naciekiem mięśniówki macicy. W sumie u 106 (74,6%) pacjentek nie stwierdzono nacieku szyjki macicy ani nacieku nabłonka, natomiast u pozostałych 36 (25,4%) pacjentek stwierdzono naciek zrębu szyjki macicy. Jeśli chodzi o stadium FIGO, odpowiednio 88 (62,0%), 18 (12,7%), 23 (16,2%) i 13 (9,2%) pacjentów miało chorobę w stadium I, II, III i IV. Szczegółowe objawy kliniczne przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Cechy pacjentów EC

Ekspresja białka nowotworowego PLK4

Białko nowotworowe PLK4 ulegało ekspresji głównie w cytoplazmie lub błonie. Średni wynik nowotworu PLK4 IHC wyniósł 3,8 ± 3,3 w zakresie od 0 do 12 u pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną. Było 26,1% pacjentów z guzem PLK4 IHC = 0, 24,6% pacjentów w stopniu 1-3, 27,5% pacjentów w stopniu 4-6 i 21,8% pacjentów w stopniu 7-12. Przykłady wyników nowotworu PLK4 IHC = 0, 1-3, 4-6 i 7-12 pokazano na rycinie 1.

Wykres 1

Rozkład stopni nowotworu PLK4 IHC u pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną

Porównanie ekspresji białka PLK4 nowotworu u pacjentów o różnej charakterystyce klinicznej

Ekspresja białka PLK4 w nowotworze była podwyższona u pacjentów z inwazją naczyń limfatycznych w porównaniu z pacjentami bez (S= 0,008). Ekspresja białka nowotworowego PLK4 była zwiększona u pacjentów w wyższym stadium FIGO niż u pacjentów w niższym stadium (S= 0,005). Nie stwierdzono różnic w ekspresji białka PLK4 nowotworu pomiędzy pacjentami z innymi odmiennymi cechami klinicznymi, w tym wiekiem, stanem menopauzalnym, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, podtypem histologicznym, inwazją mięśniówki macicy, inwazją szyjki macicy i anomaliami antygenu rakowo-embrionalnego (CA) 125, anomaliami CA19-9, antygen aberracji rakowo-embrionalnej (CEA), uzupełniająca radioterapia i uzupełniająca chemioterapia (wszystkie S> 0,050, tabela 2).

Tabela 2: Powiązanie klasyfikacji nowotworu PLK4 IHC z cechami

Porównanie DFS i OS u pacjentów z różnymi poziomami ekspresji białka nowotworowego PLK4

U pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną, DFS nie różnił się pomiędzy pacjentami z punktacją guza w skali PLK4 IHC > 0 i ≥ 0 (S= 0,154, ryc. 2A). DFS uległ skróceniu u pacjentów z oceną nowotworu w skali PLK4 IHC > 3 w porównaniu z pacjentami z oceną nowotworu w skali PLK4 IHC ≥ 3 (S= 0,009, ryc. 2B). Pacjenci z nowotworem w skali PLK4 IHC > 6 mieli gorszy DFS niż pacjenci z nowotworem w skali PLK4 IHC ≥ 6 (S<0,001, ryc. 2C).

Zdjęcie 2
Rysunek 2

Zdolność nowotworu PLK4 IHC do przewidywania DFS u pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną. Porównanie DFS u pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną z punktacją guza w skali PLK4 IHC > 0 i ≥ 0 (A), tych z punktacją guza w skali PLK4 IHC > 3 i ≥ 3 (B) oraz tych z guzem PLK4 IHC > 6 i 6 (C)

Nie było różnicy w OS pomiędzy pacjentami z wynikami PLK4 IHC >0 i ≥0 (S= 0,322, ryc. 3A). OS uległ skróceniu u pacjentów z punktacją PLK4 IHC > 3 w porównaniu z pacjentami z punktacją ≥ 3 (S= 0,011, ryc. 3B). Pacjenci z nowotworem PLK4 w skali IHC > 6 mieli gorszy OS niż pacjenci z wynikiem ≥ 6 (S= 0,006, ryc. 3C).

Figa. 3
Rysunek 3

Zdolność nowotworu PLK4 IHC do przewidywania OS u pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną. Porównanie OS pomiędzy pacjentami EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną z punktacją guza w skali PLK4 IHC > 0 i ≥ 0 (A), z punktacją guza w skali PLK4 IHC > 3 i ≥ 3 (B) oraz tych z guzem PLK4 IHC > 6 i 6 (C)

Związek wieku, cukrzycy i nadciśnienia z DFS i OS

Wiek ≥ 60 lat nie był powiązany z DFS (S= 0,077, rysunek uzupełniający 1A), ale było to związane z OS (S= 0,012, rysunek uzupełniający 1B). Cukrzyca nie została powiązana z DFS (S= 0,344, rysunek uzupełniający 1C) lub OS (S= 0,309, rysunek uzupełniający 1D). Nadciśnienie nie było powiązane z DFS (S= 0,200, rysunek uzupełniający 1E) lub OS (S= 0, 135, rysunek uzupełniający 1F) u pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną.

READ  Poziomy witaminy D w mózgu są związane ze zwiększoną chorobą Alzheimera i pogorszeniem funkcji poznawczych związanym z demencją

Czynniki związane z DFS

U pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną, wynik guza w skali PLK4 IHC > 3 (vs ≥ 3) (S= 0,013), wynik guza PLK4 IHC > 6 (vs ≥ 6) (S= 0,001), rak endometrium G3 (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (S= 0,003), surowiczy rak endometrium (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (S= 0,004), jasnokomórkowy rak endometrium (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (S= 0,002), naciekanie mięśniówki macicy ≥ 50% (S= 0,015), inwazja zrębu szyjki macicy (w porównaniu z brakiem lub nabłonkiem) (S= 0,001), inwazja naczyń limfatycznych (S= 0,031), stopień FIGO wyższy (S= 0,002) i leczenie uzupełniające (S= 0,031) wiązały się z gorszym DFS. Po dostosowaniu, wynik guza PLK4 IHC > 6 (vs ≥ 6) (współczynnik ryzyka (HR): 3,156, S= 0,008), rak endometrium G3 (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (HR: 7,617, S= 0,002), surowiczy rak endometrium (vs rak endometrium G1/G2) (HR: 5,393, S= 0,002), jasnokomórkowy rak endometrium (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (HR: 6,339, S= 0,003) i wysoki stopień FIGO (HR: 1,983, S<0,001) były niezależnie powiązane ze skróceniem DFS (tab. 3).

Tabela 3: Analiza regresji Coxa dla DFS

Czynniki związane z systemem operacyjnym

U pacjentów EC, którzy przeszli resekcję chirurgiczną, wynik guza w skali PLK4 IHC > 3 (vs ≥ 3) (S= 0,018), wynik nowotworu PLK4 IHC > 6 (vs ≥ 6) (S= 0,010), wiek ≥ 60 lat (vs < 60 lat) (S= 0,019), rak endometrium G3 (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (S= 0,001), jasnokomórkowy rak endometrium (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (S<0,001), inwazja zrębu szyjki macicy (w porównaniu z brakiem lub nabłonkiem) (S= 0,014), inwazja naczyń limfatycznych (S= 0,024) i faza wysoka FIGO (S= 0,005) wiązały się z gorszym OS. Po dostosowaniu, wynik guza PLK4 IHC > 3 (vs ≥ 3) (HR: 3,918, S= 0,026), nadciśnienie tętnicze (HR: 3,108, S= 0,047), rak endometrium G3 (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (HR: 19,661, S<0,001), jasnokomórkowy rak endometrium (w porównaniu z rakiem endometrium G1/G2) (HR: 30,569, S<0,001), wysoki stopień FIGO (HR: 2,413, S= 0,001) było niezależnie powiązane ze skróconym OS (tab. 4).

Tabela 4: Analiza regresji Coxa dla OS