Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Społeczne uwarunkowania zdrowia prowadzą do większej odpowiedzi na suboptymalne leczenie miastenii

Judith Thompson, PharmD, MPH

Korzystając z danych dotyczących oświadczeń medycznych i farmaceutycznych, dane z retrospektywnego badania obserwacyjnego wykazały, że społeczne uwarunkowania zdrowia (SDoH) są powiązane ze złym leczeniem pacjentów z miastenią (MG). Zaprezentowani na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Neuromięśniowej i Elektrodiagnostycznej (AANEM) w 2023 r., które odbyło się w dniach 1–4 listopada w Phoenix w Arizonie, badacze doszli do wniosku, że świadczeniodawcy mogą potrzebować zidentyfikować pacjentów ze społeczności wysokiego ryzyka, którzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.1

W badaniu kierowanym przez Judith Thompson, PharmD, MPH, kierownika strategii zdrowotnej populacji chorób rzadkich w UCB Pharma, w badaniu oceniano 7 różnych wskaźników ryzyka SDoH i ich związek z suboptymalną odpowiedzią na leczenie w kohorcie 8839 pacjentów z miastenią. W analizie przeprowadzonej w okresie od października 2018 r. do września 2020 r. wykorzystano dane z roszczeń IQVIA Longitudinal Access and Recall Data (LAAD), które powiązano ze społecznie zdefiniowanymi wskaźnikami SDoH mierzonymi na poziomie 5-cyfrowego kodu pocztowego.

W momencie włączenia do badania kwalifikujący się pacjenci nie mieli początkowej diagnozy ani leczenia miastenii, w przeciwnym razie 12 miesięcy przed diagnozą wskaźnikową. W trakcie 24-miesięcznej obserwacji po badaniu indeksowym 3091 (35,0%) pacjentów otrzymało leczenie uznane za suboptymalne. Zdefiniowano to jako rozpoczęcie leczenia bez inhibitorów acetylocholinoesterazy, co najmniej 10 mg kortykosteroidów na dobę przez 6 miesięcy, co najmniej 300 mg azatiopryny na dobę przez 24 miesiące lub co najmniej 3000 mg mykofenolanu na dobę przez 12 miesięcy.

Wnioski kliniczne

W porównaniu z osobami, które otrzymały suboptymalne leczenie lub nie otrzymały żadnego leczenia, osoby, które otrzymały gorsze leczenie, częściej byli płci męskiej (52,9% vs. 46,0%; S <0,01), aby mieć mniej chorób współistniejących (indeks Charlsona, 0,41 vs. 0,46; S <0,01) i rozpoczęcie leczenia w ciągu 30 dni od wskaźnika (64,6% vs. 47,7%; S <0,001). Po dostosowaniu obszary o wskaźniku środowiska mieszkaniowego wysokiego ryzyka (w porównaniu z niskim ryzykiem) (OR, 1,17; 95% CI, 1,02–1,35) i wskaźniku krajobrazu żywnościowego wysokiego ryzyka (OR, 1,13; 95% CI, 0,99–1,28 ) były obarczone wysokim ryzykiem leczenia suboptymalnego.

Czytaj więcej: Stężenia kinazy kreatynowej nie uważa się za czynnik ryzyka wystąpienia ostrych następstw COVID-19

Pomimo poprawy w zakresie leczenia objawowego, osoby chore na miastenię w dalszym ciągu borykają się ze znacznym obciążeniem zdrowotnym – aż u 20% chorych dochodzi do przełomu miastenicznego wymagającego intensywnej opieki i wspomagania oddychania przez całe życie. Wielu pacjentów ma problemy z wykonywaniem codziennych czynności, w tym utrzymaniem stabilnej funkcji. W 2017 r. badanie przekrojowe wykazało, że ponad jedna czwarta (27,2%) pacjentów (n = 917) doświadczyła bezrobocia, 4,1% zostało przeniesionych niechętnie, 35,9% doświadczyło zmniejszenia dochodów, a 47,1% z nich podało, że spadek wyniósł ponad 50% ich poprzedniego całkowitego dochodu.2

Niedawno opublikowano badanie w Granice zdrowia publicznego Podkreślono, że koszty bezpośrednie i pośrednie stanowią główne obawy pacjentów z MG, którzy doświadczają barier SDoH. Zestawiając dane od 38 osób, z których większość była objęta ubezpieczeniem publicznym i była bezrobotna, najczęstszymi poważnymi problemami ekonomicznymi były zarządzanie pieniędzmi na opiekę w nagłych przypadkach (66%), utratę dochodów (61%) i wydatki pozamedyczne (58% ), podkreślając różnorodność wyzwań gospodarczych.3

Szersze zainteresowanie zarządzaniem codziennymi finansami i budżetami było główną obawą dla 50% respondentów, a 79% w pewnym stopniu. Wśród innych problemów ekonomicznych podzbiór uczestników uznał kilka innych bezpośrednich wydatków pozamedycznych za główne obawy, w tym koszty dostępnego transportu, zmiany w domu, profesjonalną opiekę i opiekę nad dziećmi.

READ  CDC zaleca podróżnym narażonym na komplikacje związane z Covid, aby unikali rejsów

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o AANEM 2023.

Bibliografia
1. Thompson J, Zhang B, Liberman JN, Darer J. Społeczne determinanty zdrowia są powiązane z suboptymalnym leczeniem osób z miastenią. Zaprezentowano na: dorocznym zgromadzeniu AANEM 2023; 1-4 listopada; Phoenix, Arizona. Plakat 42
2. Najani Y, Murray H, Imai T i in. Niedogodności społeczne związane z miastenią i jej leczeniem: wieloośrodkowe badanie przekrojowe. BMJ jest otwarte. 2017;7:e013278
3. Hewers T, Howard JF, Silvestri NJ i in. Obciążenie ekonomiczne osób z uogólnioną miastenią, które stoją przed społecznymi determinantami wyzwań zdrowotnych. Front Zdrowia Publicznego. 2023;11:1247931. doi:10.3389/fpubh.2023.1247931