Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Nagłe nadwyżki na rachunku obrotów bieżących a bilans handlowy Polski | Muzyka pop

Pozytywnie zaskakuje styczniowa nadwyżka na rachunku obrotów bieżących i pierwsza od 1,5 roku nadwyżka towarowa. Dodatnie saldo obrotów bieżących w styczniu w wysokości 1,4 mld € było wyższe od konsensusu, który zakładał deficyt 0,7 mld € oraz naszą prognozę (deficyt 0,5 mld €) i deficyt 2,5 mld € w grudniu. Dodatnie saldo handlu towarami w styczniu wyniosło 1,2 mln € w porównaniu do deficytu w wysokości 2,7 mln € w grudniu.

Szacujemy, że 12-miesięczna relacja deficytu obrotów bieżących do PKB zmniejszyła się w styczniu do około 2,7% z 3,1% PKB w grudniu, ale była o 1 punkt procentowy wyższa niż w styczniu 2022 (1,7% PKB). Oprócz nadwyżki handlowej na rachunku bieżącym odnotowano nadwyżkę w usługach (3,4 mld euro), deficyt dochodów pierwotnych (2,6 mld euro) i deficyt dochodów wtórnych (0,6 mld euro). Styczeń przyniósł dalszy spadek dynamiki handlu rok do roku, co wiązało się m.in. z wolniejszym, choć wciąż potencjalnie dwucyfrowym wzrostem cen transakcyjnych. Spadek cen surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, wpłynął w kierunku obniżenia dynamiki cen. Wartość eksportu w euro wzrosła rok do roku o 10,8%, a importu tylko o 3,1% rok do roku. Głęboki spadek wartości importu świadczy o silnym dostosowaniu w handlu zagranicznym przy słabym popycie konsumpcyjnym i spadkowej korekcie zapasów.

Bariera popytowa zaczyna ciążyć na wynikach handlu zagranicznego, a mniejszą rolę odgrywa poprawa wydajności globalnych łańcuchów dostaw, w tym m.in. przemysłu motoryzacyjnego. Dane Rezerwy Federalnej wskazują, że indeks stresu w globalnych łańcuchach dostaw powrócił do normalnych poziomów na początku 2023 r., podobnie jak sytuacja z lata 2019 r., czyli przed pandemią Covid-19. Według wersji Narodowego Banku Polskiego, w eksporcie mocno wzrosła sprzedaż w branży motoryzacyjnej (samochody osobowe, dostawcze, autobusy i części samochodowe). Znacząco wzrósł również eksport żywności i paliw. Po stronie importu zakupy paliw nadal rosły, choć wolniej niż w 2022 r. Na niską dynamikę importu miały wpływ surowce zaopatrzeniowe (półprodukty z żelaza, stali i tworzyw sztucznych) oraz dobra konsumpcyjne.

READ  Delegacja Chelsea odwiedza Polskę, próbując pokonać Arsenal w sprawie kontraktu Mychajło Modricia

Pozytywnym czynnikiem dla złotego jest obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie salda obrotów bieżących w relacji do PKB. Spodziewamy się, że relatywnie dobrym wynikom eksportu w najbliższych miesiącach towarzyszyć będzie niższa dynamika importu, który w Polsce jest bardziej wrażliwy na koniunkturę. Przy mniej niekorzystnych warunkach handlowych powinno to przełożyć się na dalszą redukcję deficytu na rachunku obrotów bieżących do około 2% PKB do końca 2023 r. Główne zagrożenia dla większej luki zewnętrznej to przyszłe wydatki na zakupy broni i potencjalne ponowne wzrosty cen surowców cen, na przykład ze względu na wysoki popyt ze strony Chin.