Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Korzyści poznawcze w stwardnieniu rozsianym poprzez stymulację prądem przezczaszkowym

W niedawno opublikowanym badaniu oceniającym przezczaszkową stymulację prądem przemiennym theta (tACS) pacjenci ze stwardnieniem rozsianym (SM) leczeni tą metodą wykazali poprawę funkcji poznawczych już po pojedynczej sesji. Interwencja była tolerowana i tolerowana, przy czym przetwarzanie informacji podczas snu poprawiało się, a efekty były zwiększone, niezależne od wyższej intensywności stymulacji.

Badanie przeprowadzone przez dr Wan-Yu Hsu, specjalistę na Wydziale Neuronauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, objęło 60 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z dolegliwościami poznawczymi, których włączono do 3 grup (2 mA tACS, 1 mA tADCS, 1 mA tADCS, 1 mA tADCS). lub pozorowane) w sposób losowy, podwójnie ślepy. Badanie rozpoczęło się od oceny pacjentów na podstawie ich stanu poznawczego za pomocą konwencjonalnego testu Digital and Symbol Modality Test (SDMT).

Następnie pacjenci zostali poddani 20-minutowej stymulacji i ukończyli program poznawczy oparty na tabletach AKL-T03 (Wideo w podczerwieni). To narzędzie poznawcze zostało opracowane w oparciu o zasady NeuroRacer, innowacyjnej interwencji poznawczej zaprojektowanej w celu zaangażowania liniowych sieci neuronowych. Po 20 minutach stymulacji przeprowadzono drugą ocenę SDMT, stosując inną wersję. Zarówno uczestnicy, jak i personel badawczy zarządzający połowem i SDMT, nie byli świadomi przypisania zestawu bodźców.

Czytaj więcej: ATA188 nie osiągnął swojego pierwszorzędowego punktu końcowego w badaniu II fazy EMBOLD dotyczącym postępującego stwardnienia rozsianego

W chwili rozpoczęcia badania 18 z 60 uczestników miało wynik SDMT z wynoszący -1,5 lub mniej, bez znaczących różnic między grupami. Ogółem po interwencji średni wzrost SDMT wyniósł 2,89 (±1,31) dla grupy 2 mA, 5,05 (±1,39) dla grupy 1 mA i 0,40 (±1,19) dla kontroli. Powiązane według zwyczaju R– Testy wykazały, że grupa 1 mA doświadczyła znacznego wzrostu wyniku SDMT po stymulacji (R[17] = 3,63; S = 0,002; poprawka S Przy korekcie FDR = 0,006) grupa 2 mA wykazała marginalną poprawę wyniku SDMT (R[18] = 2,20; S = 0,04; poprawka S = 0,06), podczas gdy nie było znaczących zmian pomiędzy grupami kontrolnymi (R[19] = 0,33; S = 0,74; poprawka S = 0,74).

READ  Najwyższy organ doradczy ds. zdrowia we Francji chce obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia

Wnioski kliniczne

  1. Skuteczność przedniego urządzenia Theta-tACS u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: Badanie sugeruje, że przednia przezczaszkowa stymulacja prądem theta (tACS) może zapewnić poprawę funkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) już po pojedynczej sesji, co sugeruje jej potencjał jako skutecznej interwencji w rozwiązaniu problemów poznawczych w tej populacji.
  2. Wytrzymałość i bezpieczeństwo: Stwierdzono, że interwencja jest akceptowalna i tolerowana przez pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, nie zgłoszono żadnych znaczących działań niepożądanych. Średnie wyniki w zakresie nieprzyjemnych wrażeń powodowanych przez TAX były niskie, co potwierdza tezę, że TAX jest dobrze tolerowanym podejściem w tej populacji pacjentów.
  3. Zależne od dawki efekty poznawcze: Podczas gdy zarówno grupy 1 mA, jak i 2 mA wykazały poprawę funkcji poznawczych, grupa 1 mA wykazała znaczny wzrost wyniku w teście wzorców cyfr symbolicznych (SDMT) po stymulacji, przy czym wyższy odsetek osiągnął klinicznie znaczącą poprawę. Neurolodzy powinni rozważyć potencjalne skutki zależne od dawki podczas badania zastosowania przednich theta-taktów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w celu poprawy funkcji poznawczych.

Dodatkowe wyniki wykazały, że odpowiednio 38% i 61% osób w grupach otrzymujących 2 mA i 1 mA osiągnęło klinicznie znaczącą poprawę SDMT, co wykazało wzrost o co najmniej 4 punkty, w porównaniu z 30% osób otrzymujących placebo. Ocena TACS przed i po ocenie przy użyciu d Cohena wykazała małą wielkość efektu dla grupy 2 mA (0,32) i umiarkowaną wielkość efektu dla grupy 1 mA (0,51). Ogólnie rzecz biorąc, grupy otrzymujące theta-tax 1 mA odniosły korzyści z kory przedczołowej (PFC), ale grupa 2 mA wykazała jedynie liczbową poprawę SDMT po theta-tax.

Pomiędzy trzema grupami nie było statystycznych różnic w percepcji bodźców i wszyscy pacjenci ukończyli badanie. W skali od 0 do 10, średni wynik każdego z 10 potencjalnie nieprzyjemnych doznań powodowanych przez tACS został przez pacjentów oceniony na poziomie poniżej 2,5, w przeciwnym razie uważa się je za zauważalne, ale nie zakłócające czynności. Żaden z pacjentów nie ocenił żadnego z 10 odczuć na poziomie 7 lub więcej, co sugeruje, że leczenie TIAX jest akceptowalnym podejściem w tej populacji pacjentów.

READ  Oznaki choroby Alzheimera śledzą zmiany biologiczne w mózgu — Harvard Gazette

„Należy zbadać mechanizmy leżące u podstaw poprawy SDMT wywołanej tACS, takie jak zmiany w aktywności czołowej theta, wydajność sieci czołowej oraz wpływ niejednorodności uszkodzeń mózgu na efekt stymulacji” – napisali autorzy badania. „Co więcej, bezpieczeństwo i tolerancja interwencji wspierają badania w dziedzinach innych niż funkcje poznawcze, takich jak ból i zmęczenie. Wreszcie korzyści wynikające z akceptowalności i możliwości przenoszenia sugerują, że możliwe będzie dostosowanie tACS do zdalnych ustawień domowych, co znacznie poprawiłoby dostęp.” do terapii rehabilitacyjnych łagodzących dysfunkcje poznawcze w PwSM.”

odniesienie
1. Hsu Y, Zanto T, Park JE, Gazzali A, Poff RM. Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem przemiennym na funkcje poznawcze u osób ze stwardnieniem rozsianym: randomizowane badanie kontrolowane. Zaburzenie wielobryłowe i korelacyjne. 2023;80:105090. doi:10.1016/j.msard.2023.105090.