Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

W leczeniu IBD możliwe są cyfrowe platformy monitorowania stanu zdrowia

W leczeniu IBD możliwe są cyfrowe platformy monitorowania stanu zdrowia

Źródło: Jonas Luby/Unsplash

Jak wynika z nowych danych przedstawionych podczas Tygodnia Chorób Trawiennych (DDW) 2024, osoby cierpiące na nieswoiste zapalenie jelit (IBD) przestrzegają zasad włączania cyfrowych platform monitorowania stanu zdrowia do programu leczenia chorób przewodu pokarmowego, co może poprawić jakość życia i kontrolę objawów.1

W leczeniu nieswoistego zapalenia jelit (IBD) można odnieść korzyści dzięki włączeniu ulepszonej strategii proaktywnego leczenia, biorąc pod uwagę potrzebę częstych kontroli lekarskich, a nadal potrzeba więcej informacji, aby określić, którzy pacjenci z IBD odniosą największe korzyści z tych interwencji.

„Ogólnie rzecz biorąc, nieswoista choroba jelit (IBD) to schorzenie, które często wymaga częstych kontroli lekarskich i może przynieść korzyści dzięki proaktywnym strategiom leczenia objawów” – napisał zespół śledczy kierowany przez Jamie Chen z McMaster University. „To badanie pokazuje, że pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) bardzo chętnie włączają do swojej opieki cyfrowe platformy monitorowania stanu zdrowia, co może w konsekwencji prowadzić do lepszej kontroli objawów i poprawy jakości życia”.

Dowody wskazują, że występowanie zapalnych chorób jelit, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC), wiąże się z częstszym występowaniem powszechnych zaburzeń psychicznych, w tym depresji i stanów lękowych, w porównaniu z populacją ogólną.2

Pacjenci z przewlekłymi zaburzeniami lękowymi lub depresją częściej doświadczają gorszej jakości życia, gorzej przestrzegają zasad leczenia oraz są bardziej narażeni na zachorowalność i śmiertelność.

Jednocześnie postęp w zakresie cyfrowych platform monitorowania stanu zdrowia stanowi zderzenie strategii samodzielnego leczenia z tradycyjną opieką w przypadku wielu schorzeń, w tym nieswoistego zapalenia jelit. Platforma monitorowania stanu zdrowia IBD, MyGut, może poprawić jakość życia i wyniki zdrowotne – w tym badaniu oceniano akceptację platformy przez pacjentów i starano się określić długoterminową wykonalność korzystania z MyGut.

Wieloośrodkowe, jednoramienne badanie przeprowadzono na uniwersytetach McMaster i McGill University w okresie od września 2020 r. do 2023 r., a uczestnicy, u których zdiagnozowano nieswoiste zapalenie jelit (IBD), rekrutowani byli z klinik gastroenterologicznych. Pacjenci ci zostali poproszeni o pobranie aplikacji MyGut na swoje smartfony.

READ  Narażenie na chemię gospodarczą może zmniejszyć ryzyko zajścia w ciążę: badanie | zdrowie

Na potrzeby analizy w okresie badania zebrano różne wskaźniki MyGut, w tym chęć korzystania z aplikacji, zadowolenie pacjentów, kontrolę objawów, wyniki jakości życia, wykorzystanie zasobów i dane dotyczące wykonalności. Kwestionariusz krótkiej choroby zapalnej jelit (SIBDQ) mierzył kontrolę objawów i jakość życia.

Zidentyfikowano osoby, które wykazały nieprawidłowe wyniki w skali SIBDQ i objęto je obserwacją w badaniu. Po roku Chen i wsp. porównali wyniki pacjentów z wartościami wyjściowymi.

Spośród 84 pacjentów początkowo włączonych do badania, 58 (69%) kontynuowało stosowanie MyGut do zakończenia badania rok później. Wszyscy pacjenci podczas rekrutacji wyrazili chęć korzystania z aplikacji MyGut po zakończeniu programu edukacyjnego, a prawie trzy czwarte (72,6%) korzystało wcześniej z tej technologii w celach zdrowotnych.

Po analizie Chen i współpracownicy stwierdzili znaczną poprawę wyników SIBDQ po 1 roku stosowania MyGut (średnia 57,5) w porównaniu z wynikami wyjściowymi (średnia 54,5; S = 0,01). Jednakże zespół badawczy zauważył, że tylko 42,9% pacjentów było skłonnych kontynuować stosowanie MyGut po roku – stanowiło to znaczną redukcję w porównaniu z 71,9%, które wskazywało, że byli gotowi kontynuować stosowanie MyGut po dwóch miesiącach (S = 0,002).

Wyniki zadowolenia pacjentów (S = 0,42 do 1) lub liczba wizyt na izbie przyjęć lub hospitalizacji (S = 0,78) Według zespołu badawczego nie stwierdzono żadnych różnic przed i po roku stosowania MyGut.

„Przyszłe badania powinny mieć na celu zbadanie podgrupy pacjentów, którzy odniosą największe korzyści z tych interwencji zdrowotnych, i jak pokazano, należy podejmować dalsze wysiłki w celu poprawy akceptowalności/wykonalności długoterminowego stosowania” – dodali Chen i współpracownicy.

Bibliografia

  1. Zhen J, Simoneau M, Germain P, Marshall J, Waqqas A, Narula N. Akceptowalność, wykonalność i wpływ cyfrowej platformy monitorowania zdrowia Mygut na monitorowanie i zarządzanie nieswoistymi zapaleniami jelit. Wykład wygłoszony podczas Tygodnia Chorób Trawiennych 2024, 18–21 maja 2024 r.
  2. Byrne J., Rosenfeld J., Leung Y. i in. Częstość występowania lęku i depresji u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit. Puszka gastroenterolu Hepatol. 2017;2017:6496727. doi:10.1155/2017/6496727
READ  Badanie pokazuje silną odpowiedź przeciwciał generowaną przez szczepionkę z podjednostkami trójwartościowego białka przeciwko SARS-CoV-2