Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska otrzymała w 2023 r. 5,1 mld euro od Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wsparcie gospodarki

Polska otrzymała w 2023 r. 5,1 mld euro od Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wsparcie gospodarki

(Aginbaarle) – Rzym, 25 marca 2024 r

(AGENPARL) – 25 marca 2024 r. Komunikat prasowy2024-128-PL
25 marca 2024 r
Polska otrzymała w 2023 r. 5,1 mld euro od Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wsparcie gospodarki W zeszłym roku Polska otrzymała prawie 5,1 mld euro finansowania od Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Ukierunkowane inwestycje na rzecz rozwoju regionalnego, czystej energii i rozwoju biznesu. Wsparcie transformacji energetycznej w ramach REPowerEU wzrosło o 80% w porównaniu z 2022 rokiem. Ekologiczne i przyjazne dla klimatu finansowanie osiągnęło 52% inwestycji Grupy EBI w Polsce. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wykazała swoje duże zaangażowanie w finansowanie w Polsce, przekazując temu krajowi w 2023 r. prawie 5,1 mld euro, co zasadniczo odpowiada łącznej kwocie 5,45 mld euro w roku poprzednim (2022). W ubiegłym roku wsparcie wyniosło 4,67 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 632 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, a także 255 mln euro w projektach przekrojowych. Finansowanie transformacji energetycznej w Polsce wzrosło o 80%, do 1,78 miliarda euro. Kolejnymi głównymi beneficjentami były polskie podmioty publiczne, w tym regiony i miasta, które otrzymały wsparcie o wartości 2,33 mld euro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa z dofinansowaniem na kwotę 633 mln euro. Ponadto na wsparcie innowacji i kapitału ludzkiego przeznaczono 360 mln euro. W całym finansowaniu udział finansowania ekologicznego i przyjaznego dla klimatu wzrósł do 52% z 49% w 2022 r.
„EBI aktywnie przyczynia się do zrównoważonej transformacji sektora energetycznego” – powiedziała wiceprezes Teresa Czerwińska. „EBI odgrywa także aktywną rolę w promowaniu innowacyjności i wspieraniu rozwoju MŚP. Dzięki tym inwestycjom EBI ma na celu ochronę miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego i wzmacnianie pozycji Polski na krajobrazie gospodarczym UE.”
„Obecne wyzwania, przed którymi stoimy wszyscy – począwszy od transformacji energetyki i stawienia czoła skutkom zmian klimatycznych, przez poprawę konkurencyjności gospodarek europejskich, aż po potrzebę radykalnego zwiększenia gotowości obronnej Europy – oznaczają, że państwa członkowskie UE muszą działać szybko i w duchu solidarności. W wielu z tych obszarów Europejski Bank Inwestycyjny jest aktywny od wielu lat i jestem pewien, że będzie to robił nadal. Szczególnie liczymy na współpracę z EBI w zakresie finansowania potrzeb w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Temat ten jest jednym z elementów rozmów na szczeblu przywódców UE oraz posiedzeń Rady Gospodarczo-Społecznej – powiedział minister finansów Andrzej Domański.
Inicjatywy RePowerEU i InvestEU zapewniły w zeszłym roku wsparcie finansowe w Polsce.
Z kwoty 1,78 miliarda euro przeznaczonej na transformację energetyki 610 milionów euro trafiło częściowo za pośrednictwem InvestEU w celu wsparcia rozwoju jednej z największych farm wiatrowych na świecie (i pierwszej na Morzu Bałtyckim) przez Baltic Power. Ponadto PGE i Enea otrzymały odpowiednio 1,4 mld zł i 1 mld zł na rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Wszystkie projekty miały znaczenie strategiczne, ponieważ są zgodne z planem REPowerEU mającym na celu wzmocnienie potencjału w zakresie czystej energii, zwiększenie niezależności energetycznej UE i poprawę efektywności energetycznej.
Aby poprawić efektywność energetyczną w Polsce, Europejski Bank Inwestycyjny udzielił szeregu finansowania, w tym 1,5 miliarda złotych dla sieci supermarketów Biedronka. Wsparcie sprawi, że sklepy staną się bardziej przyjazne dla środowiska poprzez modernizację budynków i umożliwienie innych udoskonaleń technicznych. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił także finansowania w wysokości 104 mln euro producentowi żywności Maspex na modernizację jego zakładów produkcyjnych.
Aby wesprzeć podmioty publiczne i prywatne w tym obszarze, Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił program Europejskiej Pomocy w zakresie Energii Lokalnej (ELENA), który zapewnia wsparcie techniczne dla inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną w budynkach i transporcie miejskim. Wśród działań ELENA w 2023 roku znalazła się pomoc polskiej firmie produkującej sprzęt energetyczny Mazowiecka Agencja Energetyczna w przygotowaniu około 100 budynków użyteczności publicznej do znaczącej poprawy efektywności energetycznej oraz w instalacji systemów energii odnawialnej do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
W latach 2019-2023 łączne inwestycje Grupy EBI w transformację polskiej energetyki wyniosły 4,75 mld euro.
W zeszłym roku w ramach programu InvestEU EBI wspierał innowacje biznesowe w Polsce poprzez umowy z polskim producentem wyrobów medycznych SDS Optic obejmujące zaawansowaną technologię wykrywania nowotworów oraz z projektantem mebli Telko w celu pobudzenia badań i rozwoju.
W ciągu ostatnich pięciu lat inwestycje Grupy EBI w innowacje, cyfryzację i kapitał ludzki w Polsce wyniosły 4,3 miliarda euro.
Polskie regiony i miasta stają się coraz bardziej ekologiczne i włączające dzięki wsparciu Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W 2023 roku Europejski Bank Inwestycyjny promował zrównoważony rozwój w polskich miastach i regionach finansowaniem na kwotę 2,33 mld euro. Wsparcie to zostało skierowane do projektów m.in. w Tychach, Dnieprze Górnicy, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
Doskonałym przykładem była umowa finansowa o wartości 33 mln euro na modernizację krakowskich linii tramwajowych. Kolejna umowa w Krakowie zaoferowała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu kwotę 244 mln zł na budowę i wyposażenie zaplecza dydaktycznego i badawczego na terenie kampusu medycznego – Collegium Medicum.
W obszarze transportu drogowego w Polsce Europejski Bank Inwestycyjny zintensyfikował w zeszłym roku współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie modernizacji polskich dróg wchodzących w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).
Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył 450 mln euro na budowę autostrady S6 łączącej miasto Koszalin z wsią Pozipol, aby ułatwić komunikację w regionie. Równolegle Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył dodatkowe 450 mln euro na zapewnienie budowy autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską. Inwestycje te nie tylko pomagają w rozwoju infrastruktury, ale są również zgodne z ogólną misją EBI polegającą na wspieraniu kluczowych projektów napędzających postęp gospodarczy i łączność w Polsce.
W ramach innego działania, które w zeszłym roku pomogło polskim regionom, Wspólny Program Pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz projektów w regionach europejskich – czyli JASPERS – wspierał inicjatywy w zakresie gospodarki wodnej, łagodzenia skutków powodzi i ograniczania emisji pochodzących z transportu.
W latach 2019–2023 inwestycje Grupy EBI w zrównoważony rozwój regionalny wyniosły 11,91 mld euro.
Wsparcie Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla MŚP i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ubiegłym roku wzmocniło ich rolę jako motoru rozwoju gospodarczego Polski.
Łącznie finansowanie Grupy EBI o wartości 633 mln euro wsparło ponad 47 700 polskich MŚP i średnich przedsiębiorstw oraz pozwoliło zachować prawie pół miliona miejsc pracy. Umowy z Pekao Leasing, Europejskim Funduszem Leasingowym i Credit Agricole ułatwiły finansowanie zielonych inwestycji, innowacji i kobiet-przedsiębiorców. Ponadto inwestycje EFI na polskim rynku venture capital mające na celu wsparcie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce osiągnęły w 2023 roku kwotę 153 mln euro.
W latach 2019–2023 wsparcie Grupy EBI dla MŚP i średnich przedsiębiorstw wyniosło 6,62 mld euro.
Informacje ogólne
Europejski Bank Inwestycyjny działa w Polsce od 1990 roku, przekazując ponad 93,09 miliardów euro na finansowanie projektów wspierających gospodarkę kraju. Europejski Bank Inwestycyjny (ElB) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą pożyczek długoterminowych, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Finansuje rozsądne inwestycje, które przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE. Projekty EBI zwiększają konkurencyjność, napędzają innowacje, promują zrównoważony rozwój, wzmacniają spójność społeczną i regionalną oraz wspierają sprawiedliwe i szybkie przejście do neutralności klimatycznej.
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do której należy również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała w 2023 r. nowe finansowanie o łącznej wartości 88 miliardów euro na ponad 900 projektów. Oczekuje się, że zobowiązania te umożliwią uruchomienie około 320 miliardów euro na inwestycje, wspierając firm i 5,4 miliarda euro. Milion miejsc pracy.
Wszystkie projekty finansowane przez Grupę EBI są zgodne z Porozumieniem Klimatycznym z Paryża. Grupa EBI nie finansuje inwestycji w paliwa kopalne. Jesteśmy na dobrej drodze do wywiązania się z naszego zobowiązania do wsparcia inwestycji o wartości 1 biliona euro w zrównoważony rozwój klimatyczny i środowiskowy w dekadzie do 2030 r., zgodnie z obietnicą zawartą w planie działania Banku Klimatycznego. Ponad połowa rocznego finansowania Grupy EBI wspiera projekty, które bezpośrednio przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz tworzenia zdrowszego środowiska.
Prawie połowa funduszy EBI w UE kierowana jest na obszary spójności, gdzie dochód na mieszkańca jest niższy. Potwierdza to zaangażowanie Banku w promowanie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i konwergencji standardów życia.
Kliknij Kontakty

READ  Suffolk: Ed Sheeran dołączył do zespołu Ukraine Ensemble w Warszawie, Polska