Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Q&A: Firmy celowe w Polsce

Firmy zorientowane na cel

Uznanie i certyfikacja prawna

Jakie formy prawne lub statusy są używane w Twojej jurysdykcji do zakładania firm ukierunkowanych na cel?

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje odrębnej formy prawnej specyficznej dla spółek celowych. Natomiast podmioty prowadzące działalność społeczną i środowiskową zaliczane są do przedsiębiorstw pożytku publicznego. Organizacje pożytku publicznego to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit), które zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie uzyskały status pożytku publicznego. Warunkiem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego jest wpis do rejestru KRS informacji o spełnieniu przez organizację warunków określonych w art. 20 i 21 ustawy.

B Lab posiada lokalny oddział w Polsce, co oznacza, że ​​certyfikacja jako B Corp jest otwarta również dla polskich firm; Ta certyfikacja jest jednak opcjonalna. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 59 B Korpusu, ale liczba ta szybko rośnie.

Cel i misja

Jakie są standardowe zasady i praktyki rządzące tworzeniem celów i misji społecznych lub środowiskowych firmy?

Organizacja pozarządowa działa w obszarze pożytku publicznego, jeśli funkcje, które podejmuje, aby osiągnąć swoje cele prawne, mieszczą się w co najmniej jednym z niżej wymienionych obszarów.

Art. 4 ustawy o usługach użyteczności publicznej i wolontariacie stanowi, że celami pożytku publicznego są zadania publiczne realizowane w terenie, na przykład:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnych warunkach życiowych, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • system wsparcia rodziny i sponsoringu;
 • Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i promowanie społecznej świadomości prawnej;
 • działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej oraz reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • zajęcia dla osób niepełnosprawnych;
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem;
 • Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • Działania na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • Działania wspierające rozwój technologii, innowacyjność i innowacyjność oraz upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • Działania wspierające rozwój społeczności i społeczności lokalnych;
 • Działania wspierające rozwój technologii, wynalazczość, innowacyjność, promocję i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w prowadzeniu biznesu;
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym czas wolny dla dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • środowisko, ochronę zwierząt i ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działania na rzecz rozwoju demokracji;
 • Udzielanie bezpłatnych konsultacji obywatelskich;
 • systemy ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • ochrona praw konsumentów;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • Działania wspierające promocję i ochronę praw rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i dzieci;
 • zwalczać uzależnienia i choroby społeczne; A
 • aktywacja.
READ  Niemiecka policja zatrzymuje skrajnie prawicowych strażników patrolujących polską granicę

Wypłata dywidendy, likwidacja i premie

Jakie są zasady i ograniczenia regulujące wypłatę dywidendy dla spółek celowych w Twojej jurysdykcji?

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu uzyskania statusu pożytku publicznego, muszą zawrzeć w statucie następujące zasady:

 • Nieprzeznaczanie zysków do podziału pomiędzy wspólników, pracowników, członków zarządu, członków rady nadzorczej lub komitetu audytu; A
 • Upewnij się, że dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

Jakie są zasady i ograniczenia dotyczące likwidacji spółek skierowanych na określony cel?

Polskie prawo nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących likwidacji spółek przeznaczonych na określony cel, innych niż te, które miałyby zastosowanie w każdym innym typie prawnym spółki powiązanej.

Jakie są zasady i ograniczenia dotyczące wynagrodzeń dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników i osób trzecich?

Co do zasady w prawie polskim w stosunku do spółek przeznaczonych na określony cel nie ma ograniczeń płacowych. Istnieją jednak pewne progi, które należy wziąć pod uwagę, jeśli podmiot nie planuje rejestracji działalności gospodarczej. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą (w rozumieniu ustawy o przedsiębiorcy), jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby należnej z tytułu pracy przy wykonywaniu funkcję prawną pełniła działalność pożytku publicznego za okres poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku pracy trwającej krócej niż rok podatkowy za okres tego zatrudnienia przekraczająca trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zadeklarowanego przez Prezydencki Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni.

Tak więc, zgodnie z prawem, przy obliczaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brane są pod uwagę dwa czynniki:

 • Wysokość wynagrodzenia brutto danej osoby w roku podatkowym (podatkowym); A
 • Liczba miesięcy, w których wypłacono premię.

Pomiar, benchmarking i raportowanie

Czy firmy zorientowane na cel są prawnie zobowiązane do mierzenia, mierzenia i raportowania społecznego i środowiskowego wpływu ich działalności?

READ  Wakacje hipoteczne dla rodzin zagrażają zyskom banków

Niezależnie od sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez właściwy organ organizacji, organizacje pożytku publicznego muszą sporządzić obiektywne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok, które umieszczane jest w bazie organizacji pożytku publicznego.

W przeciwnym razie zastosowanie powinny mieć zasady dotyczące ujawniania informacji i przejrzystości określone w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) oraz w rozporządzeniu w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach (SFDR).

Jakie ustawowe i dobrowolne standardy, wytyczne i najlepsze praktyki mają firmy ukierunkowane na cel w Twojej jurysdykcji dotyczące pomiaru i raportowania ESG i innych czynników niefinansowych?

Wiele organizacji branżowych podejmuje wysiłki na rzecz wdrażania standardów ESG przez podmioty gospodarcze. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała Wytyczne dotyczące raportowania w zakresie ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, a Związek Spółek Giełdowych opracował standard informacji niefinansowych, mający na celu ułatwienie zgodności z NFRD i SFDR.

Odpowiedzialność dyrektora i egzekucja prywatna

Jakie są zasady regulujące odpowiedzialność dyrektorów korporacyjnych skierowanych w celu przestrzegania standardów i zasad społecznych i środowiskowych? Czy poza udziałowcami interesariusze mają prawo pociągać członków zarządu do odpowiedzialności poprzez specjalne działania egzekucyjne?

Odpowiedzialność dyrektorów w korporacjach skierowanych do określonego celu nie różni się od tej w zwykłych korporacjach.

Nadzór państwowy

Czy istnieje jakaś forma nadzoru państwa nad spółkami celowymi w zakresie ich celów społecznych i środowiskowych?

Organizacja mająca status pożytku publicznego jest kontrolowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie, w jakim odnosi się to do statusu pożytku publicznego. W szczególności przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej sprawuje nadzór nad działalnością organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, w zakresie wykonywania uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego. W związku z tym może samodzielnie przeprowadzić kontrolę lub zlecić mu:

 • Województwo lub
 • Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

Prezydent może również zażądać zbadania danej organizacji przez inne instytucje nadzoru państwowego i samorządowego (np. regionalne izby obrachunkowe, które mają uprawnienia do monitorowania gospodarki finansowej organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem przez nie dotacji z budżetów samorządów terytorialnych). jednostek).

READ  Matty Cash: „Mam relacje w Polsce, ale nigdy tam nie byłem” | Polska

Zachęty i korzyści

Czy w Twojej jurysdykcji istnieją zachęty podatkowe lub inne korzyści dla firm ukierunkowanych na cel? Jaki jest zakres tych korzyści i jakie wymagania mają zastosowanie?

Od 2022 r. podatnicy mogą przekazywać 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na wybrane przedsiębiorstwa pożytku publicznego. Możliwość przekazywania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych została wprowadzona na mocy ustawy o pożytku publicznym io wolontariacie w 2003 r. (początkowo 1 proc., w 2022 r. wzrosła do 1,5 proc.) oraz szczegółowych przepisów określających, kto może odprowadzić 1,5 proc. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorstwa pożytku publicznego podlegają również różnym zwolnieniom podatkowym, takim jak zwolnienie z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłaty sądowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

zamówienia publiczne

Czy przepisy i polityki dotyczące zamówień publicznych w Twojej jurysdykcji dają firmom jakiekolwiek korzyści w celach społecznych lub środowiskowych? Jeśli tak, jakie warunki mają zastosowanie?

W Polsce nie ma przepisów dotyczących zamówień publicznych, które dawałyby jakąkolwiek przewagę firmom w celach społecznych lub środowiskowych.

Zrównoważenie gospodarcze i konkurencja rynkowa

Jak opisałbyś poziom zrównoważenia ekonomicznego i konkurencji rynkowej firm zorientowanych na cel?

Organizacje pożytku publicznego korzystają z niektórych przywilejów podatkowych, takich jak możliwość pobierania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych obywateli czy różnych zwolnień podatkowych. Jednak polski rząd pracuje nad nowym prawem, które podniesie poziom zrównoważonego rozwoju i stworzy przewagę konkurencyjną dla firm dążących do rozwoju zgodnie z zasadami ESG. Niektóre przepisy UE, takie jak SFDR, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz rozporządzenie w sprawie klasyfikacji UE, przyspieszą tę zmianę.